sanace sesuvu Mutějovice

V rámci opravy sesuvu na železniční trati Svojetín - Mutějovice jsme firmě Chládek a Tintěra dodávali výztužnou geomříž Fortrac 200T a Fortrac 20.

Geomříže byly do nově budovaného svahu nad stávajícím propustkem vkládány střídavě s 0,5m výškovým odstupem, tak aby zajistili jak globální tak lokální stabilitu svahu tělesa zelezniční tratě. Na rozhraní podloží a nově naváženého vrstveného násypu byla použita filtračně separční geotextilie s odolností proti proražení CBR 2kN. Na zbudovaný nový tvar tělesa se sklony 1:1,8 a  1:1,5 byla přikotvena protierozní matrace Enkamat.

 

Geomříž Fortrac a separační geotextilie v tělese násypuodtěžený sesuv

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.