Konzultační a projekční činnost

Nabízíme konzultační a projekční činnost spojenou s nejvhodnější aplikací a výběrem geosyntetik, včetně konkrétního návrhu podloženého výpočty či modelovými zkouškami při plnění všech základních funkcí geosyntetik, tj.:

 • výztužné
 • filtrační
 • drenážní
 • separační
 • ochranné
 • protierozní
 • těsnicí
  Naše návrhové metody zajišťují pomocí vlastního softwaru bezpečný návrh zemních konstrukcí v souladu s platnými normami a předpisy:
 • pro silniční komunikace včetně TP 97 definovaných Ministerstvem dopravy a spojů ČR,
 • pro železniční stavby včetně metodických pokynů Generálního ředitelství ČD,
 • pro vodohospodářské stavby (hráze, přehrady, protipovodňové ochranné hráze, …),
 • pro ekologické stavby (odkaliště, skládky tuhého komunálního a průmyslového odpadu).
  Náš software umožňuje výpočty:
 • stability násypů zbudovaných na měkkém podloží, deformace a konsolidace podloží včetně vylepšeného geodrény
 • stability vyztužených zemních svahů, opěrných zdí a mostních opěr
 • plnění filtračních a drenážních funkcí geosyntetik za uvažování různých okrajových podmínek pro filtrační kritéria včetně creepových vlastností.
  Dále též navrhujeme efektivní způsoby:
 • vyztužování konstrukčních vrstev živičných vozovek a letištních ploch pro prodloužení jejich životnosti a pro omezení vzniku trhlin,
 • využití geosyntetik při návrhu sportovišť pro zpevnění jejich ploch a bezpečné odvodnění,
 • těsnění ekologických (skládek TKO a PO, záchytných nádrží znečištěných povrchových vod) a vodohospodářských staveb (tělesa hrází, umělých vodotečí),
 • drenáže skládek, dopravních staveb, podzemních staveb, …,

a to vše v souladu s platnými normami a předpisy.

Na budoucí spolupráci se těší

Ing. Martin Vaníček, Ph.D. & Ing. Jiří Vaníček
jednatelé

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.