Už jste se seznámili s výhodami vyztužených (armovaných) zemních konstrukcí - zemních svahů, opěrných zdí a mostních opěr?

Nejlepší cestou k jejich bezpečnému návrhu je program

SVARG
SVah ARmovaný Geosyntetikem

Výpočet stability svahu vyztuženého geosyntetickými výztuhami

Tento dokument je k dispozici také ve formátu pro Adobe Acrobat

Program vychází z mezních stavů a je v souladu s dnešními předpisy a požadavky na výpočet násypů dopravních staveb, opěrných stěn a mostních opěr:

 • Metodický pokyn statických výpočtů pro navrhování a provádění konstrukcí zemních těles z armovaných zemin v podmínkách Českých drah z roku 1997.
 • TP 97 - MDS ČR - Geotextilie a další geosyntetické materiály v zemním tělese pozemních komunikací z roku 1997.

svarg Program SVARG je naprogramován jako 32 bitová aplikace pro použití pod operačním systémem Windows 95/NT. Okno aplikace je horizontálně rozděleno na dvě části. Vrchní okno slouží k zobrazení geometrie zadávané úlohy a výsledného stupně stability. Spodní okno zobrazuje textové informace o zadávané úloze (parametry zeminy, vnější zatížení, tvar smykové plochy, …). Demo verze programu je též k dispozici ke stažení v komprimované formě, kde je též vysvětlená instalace.

Program při návrhu řeší homogenní i nehomogenní svah, přičemž:

 • automaticky generuje hladinu spodní vody ze zadaných podmínek,
 • vodorovné vrstvy zeminy se generují od nejspodnějších,
 • samostatně ze zadaných charakteristických (normových) parametrů smykové pevnosti spočítá výpočtové parametry,
 • vodorovné výztuhy z geosyntetických materiálů se zadávají svojí polohou, délkou od hrany svahu a okamžitou tahovou pevností, kterou si program sám na základě informací o návrhovém období (vliv creepu) typu zrn zeminy a jejího chemismu přepočte na hodnotu výpočtovou,
 • vnější přitížení povrchu lze definovat variabilně - zatížení plošné či přímkové,
 • smyková plocha je obecná, výchozí je elipsovitého tvaru.

Podle náročnosti řešených úloh si lze vybrat ze čtyř variant programu SVARG:

 • SVARG_1H - Výpočet stupně stability homogenního svahu po zvolené smykové ploše.
 • SVARG_1N - Výpočet stupně stability nehomogenního svahu po zvolené smykové ploše.
 • SVARG_2H - Výpočet stupně stability homogenního svahu s vyhledáním lokálně nejnebezpečnější smykové plochy ze zadané smykové plochy.
 • SVARG_2N - Výpočet stupně stability nehomogenního svahu s vyhledáním lokálně nejnebezpečnější smykové plochy ze zadané smykové plochy.

Podrobnější informace o použití programu byly prezentovány v časopise Geotechnika. Přepis článku je k dispozici také ve formátu pro Adobe Acrobat

 

 

Copyright Geosyntetika, s.r.o. 2007 - 2008 Developed by Omega network a.s.